Ogłoszenie!

OGŁOSZENIE

 

zwołać na dzień 29.12.2021

 Walne Nadzwyczajne Wyborcze  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

 

Zebranie  odbędzie się na terenie boiska sportowego Bór Arena w Regucie ul. Turystyczna20.

 

– o godz.20.00 w pierwszym terminie

– o godz. 20.15 w drugim terminie,

Porządek obrad:

  1. otwarcie obrad Walnego Zebrania
  2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
  3. wybór Przewodniczącego Zebrania
  4. wybór Sekretarza Zebrania
  5. przyjęcie porządku obrad
  6. wybór komisji skrutacyjnej
  7. zgłoszenie kandydatów do zarządu RKS Bór w kadencji 2021-2023
  8. wybór zarządu
  9. wolne wnioski
  10. zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków RKS Bór

  

 

 

                                              /- / Zarząd RKS „Bór”