Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

OGŁOSZENIE

Na podstawie statutu Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” &19 :

zwołuje  na dzień 18.06.2023roku

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

Zebranie  odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie ul. Koprowskiego 2 .

– o godz.17.30 w pierwszym terminie

– o godz. 18.00 w drugim terminie,

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Walnego Zebrania
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
 3. wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. wybór Sekretarza Zebrania
 5. przyjęcie porządku obrad
 6. wybór komisji skrutacyjnej
 7. sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku
 8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022r
 9. sprawozdanie Zarządu z działalności w latach 2020-2023
 10. dyskusja nad sprawozdaniami
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2022rok
 12. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu za lata 2020-2023.
 13. zgłoszenie kandydatów do zarządu RKS Bór w kadencji 2023-2026
 14. wybór zarządu
 15. zgłoszenie kandydatów do komisji rewizyjnej kadencja 2023-2026
 16. wybór komisji rewizyjnej
 17. wolne wnioski
 18. zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków RKS BÓR

                                           Albert Niemiec

                                          Prezes Zarządu  

                                             RKS „Bór”