Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA
REGUCKI KLUB SPORTOWY „BÓR”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Regucki Klub Sportowy BÓR, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym zawodników, działaczy i sympatyków.

§2
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą Klubu jest Gmina Celestynów.

§3
1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, podlegającym wpisowi do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Otwockiego pod nr 6 i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W ramach działalności pożytku publicznego Klub prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.
4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§4
Klub działa zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Sporcie oraz niniejszym Statutem.

§5
1. Barwami Klubu są kolory: niebieski, żółty i czerwony.
2. Klub może używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Klub może używać wyróżniającego go znaku graficznego (logo).

§6
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, działaczy, zawodników i sympatyków.
2. Klub może zatrudniać pracowników. Osobą zatrudnioną może być członek Zarządu, pod warunkiem, że obowiązki pracownicze nie pokrywają się z obowiązkami jako członka Zarządu, pełnionymi społecznie.

§7
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych.

ROZDZIAŁ II
CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8
1. Celem Klubu jest:
1) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez propagowanie dyscypliny piłka nożna;
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, osobowości i wysokiego poziomu moralnego i etycznego uczestników;
3) popularyzację zasad sportowej rywalizacji, w tym zasady fair play;
4) wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów piłkarskich.

2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację zajęć treningowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie piłka nożna, zapewniających wszechstronny rozwój psychofizyczny;
2) prowadzenie kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży: wykłady, zajęcia poglądowe, spotkania ze specjalistami;
3) organizację szkoleń oraz obozów dla zawodników i kadry trenerskiej;
4) podnoszenie na coraz wyższy poziom jakości szkolenia, zgodnie z międzynarodowymi standardami;
5) organizację drużyn biorących udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu MZPN;
6) organizację imprez sportowych w dyscyplinie piłka nożna oraz zapewnienie zawodnikom warunków
do uprawiania tej dyscypliny sportu;
7) uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych przez inne podmioty;
8) zapewnienie zawodnikom profesjonalnej kadry trenerskiej;
9) dostęp do infrastruktury sportowej oraz zabezpieczenie zawodnikom odpowiedniej ilości i jakości sprzętu sportowego;
10) zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, poprzez dbanie o ich rozbudowę, modernizację
i konserwację;
11) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych;
12) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
w zakresie rozwoju piłki nożnej;
13) rzetelną realizację umów podpisanych z organami administracji publicznej oraz darczyńcami i sponsorami.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem, że osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym lub honorowym.

§10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
4. sympatyków

§11
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:
1) pełnoletnie osoby fizyczne
2) małoletnie osoby fizyczne, w wieku 16-18 lat
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne popierające i wspomagające merytorycznie
i finansowo realizację statutowych celów i zadań Klubu.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które wyróżniają się szczególnymi zasługami
dla działalności i rozwoju Klubu.
4. Członkami sympatykami mogą być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych

§12
1. Członków zwyczajnych i sympatyków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu, w oparciu o pisemną deklarację, będącą wnioskiem o przyjęcie w poczet członków Klubu.
2. Tytuł członków wspierających i honorowych nadaje w drodze uchwały Zarząd Klubu, na podstawie wniosku własnego
lub członków Klubu.

§13
Osoby ubiegające się o przyjęcie w poczet członków Klubu mają obowiązek zapoznać się ze Statutem Klubu.

§14
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym,
z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach;
2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub w ramach jego działalności statutowej;
3) zgłaszania propozycji, opinii, postulatów, wniosków, skarg w stosunku do działalności Zarządu Klubu;
4) noszenia barw Klubu.

2. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym oraz biernym prawem wyborczym;
2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub w ramach jego działalności statutowej;
3) zgłaszania propozycji, opinii, postulatów, wniosków, skarg w stosunku do działalności Zarządu Klubu;
4) decydowania o sposobie wydatkowania przez Zarząd Klubu wniesionych środków finansowych lub przeznaczeniu świadczeń rzeczowych;
5) noszenia barw Klubu.
3. Członkowie honorowi mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym oraz biernym prawem wyborczym;
2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub w ramach jego działalności statutowej;
3) zgłaszania propozycji, opinii, postulatów, wniosków, skarg w stosunku do działalności Zarządu Klubu;
4) noszenia barw Klubu.
4. Członkowie sympatycy mają prawo do:
1) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub w ramach jego działalności statutowej;
2) noszenia barw Klubu.

§15
Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani do:
1. przestrzegania Statutu Klubu, regulaminów i uchwał Zarządu;
2. aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i pomocy w realizacji celów statutowych;
3. godnego reprezentowania Klubu;
4. dążenia do pozyskania nowych członków;
5. dążenia do pozyskania nowych źródeł finansowania działalności statutowej Klubu;
6. regularnego opłacania składek członkowskich (za wyjątkiem członków wspierających i honorowych).

Członkowie zwyczajni i sympatycy będący czynnymi zawodnikami są dodatkowo zobowiązani do:
1. reprezentowania w dyscyplinie piłka nożna tylko barw RKS „Bór”;
2. systematycznego, aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych, zwodach, turniejach, meczach i innych imprezach;
3. przestrzegania zasad fair play;
4. szacunku dla rywali;
5. dbania w toku treningów i wszelkich zawodów o bezpieczeństwo i zdrowie swoje, swoich kolegów oraz rywali;
6. dbania o obiekty sportowe, powierzony sprzęt i ubiór sportowy;
7. poddawania się regularnym badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarskich;
8. przestrzegania zakazu używania środków farmakologicznych i innych uważanych za dopingujące;
9. godnego reprezentowania barw Klubu i dbania o jego dobre imię.

§16
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
3) złożenia przez członka dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z członkostwa;
4) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 paragrafu 16;
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego;
6) rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu, może nastąpić, gdy członek:
1) nie spełnia lub nie przestrzega wymagań statutowych;
2) narusza postanowienia regulaminowe, obowiązki statutowe i uchwały Zarządu Klubu;
3) działa na szkodę Klubu;
4) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres trzech miesięcy;
5) zalega z płatnością składek przez dwa miesiąca i pomimo wezwań, świadczenia tego nie spełnia.
3. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
4. Zarząd Klubu jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu, na piśmie, podając przyczyny wykluczenia
i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§17
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§18
1. Kadencja władz wybieralnych Klubu, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym,
chyba że więcej niż połowa członków, biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz wybieralnych Klubu, w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez Walne Zebranie.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, z tym że dla ważności głosowania, wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie głosowanie jest ważne bez względu na ilość obecnych, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.

§19
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na trzy lata
jako sprawozdawczo-wyborcze.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie, w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) zatwierdzanie mocą uchwały, opracowanych przez Zarząd programów i kierunków sportowej i finansowej działalności Klubu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
5) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) podjęcie uchwały w drodze jawnego głosowania o rozwiązaniu Klubu na postawie wniosku złożonego przez Zarząd Klubu;
7) podejmowanie innych uchwał, nie należących do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8) zatwierdzanie Statutu;
9) zatwierdzanie regulaminów.

§20
1. Zarząd Klubu wybierany przez Walne Zebranie Członków, składa się od trzech do pięciu członków, w tym: Prezesa oraz od dwóch do czterech członków Zarządu.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji, śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
3) nie spełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
6) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkiem Zarządu pełniącym funkcję Prezesa może być jedynie osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu klubu sportowego, posiadająca uprawnienia kierownika i wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, o nienagannej opinii, wykazująca wysokie umiejętności organizacyjne, posiadająca doświadczenie w zarządzaniu kadrą trenerską i instruktorską.
5. Jeden z członków Zarządu może jednocześnie zostać zatrudniony przez Klub na stanowisku trenera koordynatora,
jako że obowiązki pracownicze związane z funkcją trenera koordynatora nie pokrywają się z obowiązkami jako członka Zarządu, pełnionymi społecznie. Trener koordynator nadzoruje i kieruje pracą kadry trenerskiej, jest odpowiedzialny
za działalność drużyn oraz utrzymywanie kontaktów z MZPN. Trener koordynator musi posiadać uprawnienia trenerskie co najmniej klasy UEFA-B, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, certyfikat wychowawcy i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wykazywać wysokie umiejętności organizacyjne.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Zarząd Klubu posiada uprawnienia najwyższej władzy w Klubie, w okresach między Walnymi Zebraniami Członków.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
9. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut i regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
10. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, działanie w jego imieniu oraz kierowanie jego działalnością;
2) przestrzeganie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) określanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania;
4) opracowywanie regulaminów wewnętrznych;
5) zarządzanie finansami i majątkiem Klubu, w tym decydowanie o wydatkach;
6) podejmowanie decyzji w sprawie powołania nowych drużyn;
7) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Klubu i preliminarzy budżetowych;
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
9) podejmowanie decyzji w sprawie transferów zawodników;
10) zatwierdzanie i zmiany struktury organizacyjnej Klubu;
11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
12) dokonywanie zmian Statutu, przy czym zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów, dla realizacji których działa Klub;
13) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
14) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz obsady personalnej, w tym wybór trenera koordynatora;
15) ustalanie zasad wynagradzania, wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Klubu oraz osób współpracujących z Klubem na podstawie umów cywilnoprawnych;
16) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
17) realizacja szczególnych decyzji darczyńców i sponsorów, o ile nie są one sprzeczne z celami Klubu
bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
18) zawiadamianie członków o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania;
19) przygotowanie i złożenie zasadnego wniosku dot. likwidacji Klubu.
11. Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków i Komisją Rewizyjną za realizację celów statutowych
oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) podejmowanych działań.

§21
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka Komisji, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji, śmierci członka Komisji
albo wskutek odwołania.
4. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadku:
1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Komisji;
2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
3) nie spełniania obowiązków członka Komisji przez okres dłuższy rok;
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Komisji;
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
6) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
8. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o niniejszy Statut i Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
9. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie raz w roku kontroli działalności Klubu pod kątem zgodności z celami statutowymi;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia rażących zaniedbań przez Zarząd dot. realizacji celów statutowych i nie wywiązywania się z obowiązków;
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z przeprowadzonej kontroli.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§22
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
1) składki członkowskie;
2) dotacje;
3) darowizny, zapisy i spadki;
4) inne źródła.

§23
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz do dokonywania wszelkich pozostałych czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. W umowach między Klubem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§24
Zmiana Statutu może nastąpić na wniosek i w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Klubu, w drodze głosowania jawnego, większością głosów, przy czym zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów, dla realizacji których działa Klub.

§25
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić tylko i wyłącznie na zasadny wniosek Zarządu Klubu, złożony na Walnym Zebraniu Członków, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie oraz bez względu na ilość głosujących w drugim terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel ma być przeznaczony majątek Klubu.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Członkowie Zarządu Klubu.
4. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku likwidowanego Klubu.
5. Likwidatorzy po zakończeniu prac składają organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji
wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Regut, dnia …. 10.2016 roku.