OGŁOSZENIE ZARZĄDU

OGŁOSZENIE

Na podstawie statutu Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” § 19 punkt 4  :

na wniosek zarządu z inicjatywy własnej zwołuje  na dzień 18.07.2023

Nadzwyczajne  – Walne  Zebranie  Członków Reguckiego Klubu Sportowego  „Bór”

Zebranie  odbędzie się  w Regucie  ul. Turystycznej  20 .

– o godz.19.00 w pierwszym terminie

– o godz. 19.15 w drugim terminie,

Porządek obrad:

  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego – Walnego Zebrania
  2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego – Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał
  3. wybór Przewodniczącego Zebrania
  4. wybór Sekretarza Zebrania
  5. przyjęcie porządku obrad
  6. wybór komisji skrutacyjnej
  7. zgłoszenie kandydatów do zarządu RKS Bór w kadencji 2023-2026
  8. wybór zarządu
  9. zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków RKS Bór

        RKS „Bór”